תקנון אקדמי ותקנון שכ"ל ביה"ס לחברה ואמנויות – אונו

לסטודנטים ולסגל שלום רב,

התקנון המצורף מבקש לאזן בין צורכי הסטודנט לקהילת ביה"ס לחברה ואמנויות. מערכת הכללים והנהלים נבדקת ומתחדשת מידי שנה.

התקנון מפרט מידע בנוגע לכללי ביה"ס לחברה ואמנויות והנחיות שעל פיהן אמורים הסטודנטים ואנשי המכללה לפעול. ההנחיות המפורטות תקפות גם אם לא נקראו על ידי הסטודנט או איש הסגל. כל האמור בתקנון זה מתייחס בכבוד לשני המינים כאחד.

הנהלת ביה"ס לחברה ואמנויות וצוותה, עושים את המרב על מנת לאפשר לסטודנטים ולמרצים ללמוד ולחוות את התהליכים הכרוכים בלימודים בסביבה אסתטית, נקיה ומאובזרת בכלים ובחומרים הנדרשים. שיתוף פעולה  יעזור לכולנו.

דקאן הסטודנטים, ד"ר סם שוורץ עומד לרשותכם בנושאים הקשורים לפתרון בעיות שאינן אקדמיות שיסייעו בהתקדמות ובהישגים אקדמיים, כגון: מערך המלגות והסיוע במימון, תמיכה באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וסעד בבעיות אישיות (למעט במישור האקדמי).

להורדת תקנון שכ"ל תשפ"ג 

להורדת תקנון שכ"ל תשפ"ב

להורדת תקנון שכ"ל תשפ"א

להורדת תקנון שכ"ל תש"פ

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ט

להורדת תקנון אקדמי תשע"ט

להורדת תקנון אקדמי תשע"ח

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ח

להורדת תקנון אקדמי תשע"ז

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ז

להורדת תקנון אקדמי תשע"ו

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ו

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ה

להורדת תקנון תשע"ד

נספח א לתקנון תשע"ד
נספח ב לתקנון תשע"ד
נספח ג לתקנון תשע"ד
נספח ד לתקנון תשע"ד
נספח ה לתקנון תשע"ד
נספח ו לתקנון תשע"ד

בכבוד רב,

הנהלת ביה"ס לחברה ואמנויות – אונו

 

• מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.