Archives

תואר שני חברה ואמנויות – תקצירי קורסים

תקצירי קורסים מודלים ותהליכים של שינוי הקורס משלב למידה של תיאוריות, מודלים ומושגים רלוונטיים, עם למידה התנסותית. הקורס סוקר בתחילתו את הבסיס המושגי והתיאורטי...   Read More

תואר שני חברה ואמנויות – מבנה התואר

תואר שני חברה ואמנויות – תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 37 שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 37 * התואר אינו טיפולי  ...   Read More

M.A חברה ואמנויות – סגל ההוראה

סגל ההוראה   ד"ר מרים גולן, ראש התכנית פרופ' אחמד נאטור פרופ' אריאלה פרידמן ד"ר איתן רויטל ד"ר גרין ורדה- ד"ר ד"ר דביר אורלי...   Read More

M.A חברה ואמנויות – אודות התואר

אודות התואר ראש התכנית: ד"ר מרים גולן התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי עם השימוש באמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות ויישומן בתחומי פעילות בחברה. המסלול...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – טאבים

תואר ראשון מדעי ההתנהגות – הסדר מימון ומלגות

תואר ראשון מדעי ההתנהגות – הסדר מימון ומלגות הסדר מימון ומלגות לסטודנטים לתואר הראשון במדעי ההתנהגות, הלומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות. מלוא הפרטים אודות...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והרשמה

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית,...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מתכונת הלימודים

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – מתכונת הלימודים תכנית הלימודים לתואר הראשון במדעי ההתנהגות- לימודים בשילוב אמנויות תתפרס על פני 3 שנים. פתיחת...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תקצירי קורסי נבחרים

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – תקצירי קורסים קורסי חובה מבוא לפסיכולוגיה א' + ב' הקורס מקנה ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מבנה התואר

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – תכנית הלימודים קורסי חובה 80 קורסי סמינרים חובה 8 קורסי בחירה במדעי החברה 12 קורסי  מבוא בהבעה אמנותית...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.