Posts tagged: מחקר

An Introduction to Art Therapy Research

טקסט זה מציג לקוראים את היסודות של עיצוב מחקר במתודולוגיה איכותנית וכמותית. המתודולוגיה נכתבה בשפה של טיפול באמנויות, עם תשומת לב פרטיקולארית לאספקטים הייחודיים...   להמשך