דלג לתוכן

רשימת מקורות

קיימות שיטות שונות לרישום מקורות הן לתחומי דעת שונים והן לתחומי מחקר שונים. גם בקרב מוסדות וכתבי עת אקדמיים המקפידים בכתיבה על-פי כללי ה- [1]APA ניתן למצוא הבדלים בהנחיות ספציפיות המתייחסות לאלמנטים של הדגשה ופיסוק. החשיבות הינה בשמירת אחידות ועקביות השיטה לאורך כל הטקסט ורשימת המקורות.

 

רשימת המקורות מובאת בסופו של החיבור ומטרתה לספק לקוראים את כל המידע הנדרש בכדי לזהות ולאחזר את המקורות המצוטטים בגוף העבודה. רשימת המקורות תכלול את כל המקורות ורק את המקורות שאוזכרו בגוף העבודה. חייבת להיות התאמה מלאה בין ההפניות המובאות בגוף העבודה לבין רשימת המקורות. מבחינת עריכה רשימת המקורות צריכה להיות ברווח כפול ושורה שנייה תלויה, הרשומות מאורגנות בסדר אלפביתי ואין למספר את הרשומות. בכדי להבטיח שקוראי החיבור יוכלו לאחזר את המקורות המובאים, הרשומות צריכות להיות שלמות ומעודכנות מבחינת הנתונים. ברוב המקרים רשומה בנויה משם המחבר, שנת פרסום, כותר, מידע אודות הפרסום וכל נתונים נוספים אשר יאפשרו זיהוי ספציפי ואחזור עתידי. הדרך הטובה ביותר להבטיח שהמידע ברשומה הינו שלם ומעודכן הינה לבדוק מול המקור עצמו. יש להקפיד על איות נכון, שלמות של כותר ופרטים מלאים של גיליונות כתבי עת ומספרי עמודים. לכותב החיבור אחריות מלאה על רשימת המקורות המובאת והינה מדד לאמינות ואיכות הכתיבה האקדמית.

ארגון ועיצוב רשימת המקורות

 • אין למספר את רשימת המקורות
 • מרווח בין שורות יהיה לפחות אחד וחצי. שורה שנייה תהייה בכניסה תלויה
 • מקורות בעברית יובאו בנפרד ולפני מקורות באנגלית
 • ארגון הרשימה הינו על-פי סדר אלף-בית שמות משפחה של מחברים
 • פריטים שונים של אותו מחבר יובאו לפי סדר שנת פרסום מהמוקדמת למאוחרת

מבנה רשומות הפריטים

 • כל רשומה של פריט קריאה בנויה מארבעה חלקים : מחבר, שנת פרסום, כותר ומקור.
 • החלקים יופרדו האחד מהשני באמצעות נקודה.
 • שם משפחה ושם פרטי של מחבר יופרדו בפסיק. שם פרטי יצויין רק באות ראשונה. באנגלית לאחר האות הראשונה יבוא פסיק ובעברית לאחר האות הראשונה יובא גרש.
 • תהייה הדגשה בכתב נטוי של שם הספר או כתב העת (אלו הם הפריטים שצריך לחפש בכדי להגיע לפריט הקריאה).
 • בהעדר מחבר הכותר יופיע ראשון ולאחר שנת שפרום ומקור
 • בהעדר שנת פרסום יש לציין בסוגריים ללא תאריך (ל.ת.) לעברית ו- no date (n.d.) לאנגלית

דוגמאות לפי סוג מקור המידע

 

ספר

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). שם הספר. עיר: שם ההוצאה לאור.

 

מקנילי, ג' (2010). טיפול קבוצתי אנליטי באמצעות אמנות. קרית ביאליק: אח.

McNeilly, G. (2005). Group analytic art therapy. London: Jessica Kingsley.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(מק'נילי, 2010)

(McNeilly, 2005)

 

ספר ערוך

שם משפחה עורך, ראשי תיבות שם הפרטי עורך (עורך) (שנת פרסום). שם הספר. עיר: שם ההוצאה לאור.

 • יש להוסיף לאחר שם המחבר בסוגריים (עורך) או (עורכים) לעברית ו- () או (Eds.) לאנגלית

גולדברג, א', אדמון, ב', פישמן, ר' וכהן ק' (עורכים) (2005). האנציקלופדיה של הפשר הסימבולים בחלומות. הוד השרון: אסטרולוג.

Cook, A. & Dolin, E. (Eds.) (1983). An anthology of Greek tragedy. Dallas, Texas: Spring.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(גולדברג, אדמון ופישמן, 2005) בכל הפניה לאחר מכן יצויין רק שם המחבר הראשון ושנת הפרסום: (גולדברג ואחרים, 2005(

(Cook & Dolin, 1983)

 

פרק מתוך ספר ערוך או אסופת מאמרים

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). שם הפרק. בתוך ראשי תיבות שם פרטי עורך, שם משפחה עורך (עורך), שם הספר(עמודים). עיר: שם ההוצאה לאור.

 

בירן, ח' (1997). ניתוח יחסי מנחה-קבוצה ומהלך התפתחות הקבוצה לפי מודלים תיאורטיים של יחסי אובייקט. בתוך נ' רוזנוסר ונתן, ל' (עורכים), הנחיית קבוצות: מקראה (עמ' 201-218). ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.

Arnold, R. (2012). An art-based assessment of a young, psychotic male. In A. Gilroy, R. Tipple & C. Brown (Eds.),Assessment in art therapy (pp. 106-110). London: Routledge Taylor & Francis Group.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(בירן, 1997)

((Arnold, 2012

 

מאמר מתוך כתב עת מודפס

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך(מספר גיליון), עמודים.

 • מספר הכרך יהיה בכתב נטוי כמו שם כתב העת, אך מספר גיליון בכתב רגיל

אמית, ק', פופר, מ', גל, ר', ממן, ת' וליסק, א' (2008). על התפתחות מנהיגים: מחקר השוואתי בין מנהיגים ללא-מנהיגים. מגמות: כתב עת למדעי ההתנהגות, מה(3), 464-488.

Shechtman, Z. & Mor, M. (2010). Groups for children and adolescents with trauma-related symptoms: outcomes and processes. International Journal of Group Psychotherapy, 60(2), 221-244.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(אמית, פופר, גל, ממן וליסק, 2005) בכל הפניה לאחר מכן יצויין רק שם המחבר הראשון ושנת הפרסום: (אמית ואחרים, 2005(

(Schechtman & Mor, 2010)

 

מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך(מספר גיליון). תאריך אחזור מתוך כתובת URL

 • אין צורך לכתוב מספרי עמודים. יש להוסיף תאריך אחזור וכתובת URL

מנדל, ק' (2012). הקולנוע של הלמר לרסקי: תעמולה ואמנות. תקריב: כתב עת לקולנוע דוקומנטרי, 4. אוחזר ב- 30 באוגוסט, 2012 מתוך:

http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=71:4-5&catid=14:-4&Itemid=24

Todd, I. S. (February, 2009). Outside/In: abjection, space, and landscape in Brokeback Mountain. Scope: An Online Journal of Film & TV Studies, 13. Retrieved 30 August, 2012 from:

http://www.scope.nottingham.ac.uk/article.php?issue=13&id=1098

ובגוף העבודה יופיע כך:

(מנדל, 2012)

((Todd, 2009

 

עבודת תזה או דוקטורט

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). כותרת העבודה (מסגרת הגשת העובדה). שם המוסד האקדמי, מקום.

 • כותר העבודה בכתב נטוי

פולג, א' (2011). רכיבה על אופני טנדם לעיוורים – ככלי בטיפול בתנועה : בדיקת האפשרות כי רכיבה על אופני טנדם לעיוורים מהווה כלי טרפויטי בתהליך הטיפול בתנועה (חיבור לשם קבלת תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה). אוניברסיטת לסלי, נתניה.

Poleg, A. (2011). Tandem bicycle riding for the blind – as a movement therapy tool: evaluation of the notion that tandem bicycle riding for the blind is a therapeutic tool within the movement therapy process (Unpublished thesis). Lesley University, Netanya.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(פולג, 2011)

(Poleg, 2011)

 

ערך מאינציקלופדיה

שם משפחה מחבר, ראשי תיבות שם פרטי מחבר. (שנת פרסום). שם הערך. בתוך ראשי תיבות שם פרטי עורך, שם משפחה עורך (עורך), שם האינציקלופדיה (כרך, עמודים). עיר: שם ההוצאה לאור.

קאזנס, ל' ס' (1992). בודהיזם. בתוך ג' ר' הינלס (עורך), לקסיקון לדתות בנות זמננו(עמ' 193-239). כתר: ירושלים.

Gurel, B. D. (1977). Ethical problems in psychology. In B. B. Wolman (Ed.), International encyclopedia of psychiatry, psychology, psychoanalysis, & neurology (Vol. 4, pp. 377-380). New York: Aesculapius.

ובגוף העבודה יופיע כך:

(קאזנס, 1992)

(Gurel, 1977)

 

ערך מויקיפדיה

שם הערך. (תאריך עדכון). ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית. תאריך אחזור, מתוך כתובת URL.

 • תאריך העדכון של הערך מופיע בסופו
 • בויקיפדיה בעברית בסמוך לתאריך העדכון מופיעה המילה "ציטוט". אם לוחצים עליה ניתן לקבל את הפורמט של ציטוט הערך.

 

גירושים. (2014, מרץ 25). ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית. אוחזר 27 מרץ, 2014 מתוך

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&oldid=15273788

Divorce. (2014, March 13). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved 27 March, 2014 fromhttp://en.wikipedia.org/wiki/Divorce

ובגוף העבודה יופיע כך:

(גירושים, 2014)

(Divorce, 2014)

 

דוגמא לרשימת מקורות מלאה

אמית, ק', פופר, מ', גל, ר', ממן, ת' וליסק, א' (2008). על התפתחות מנהיגים: מחקר השוואתי בין מנהיגים       ללא-מנהיגים. מגמות: כתב עת למדעי ההתנהגות, מה(3), 464-488.

בוקאצ'ו, ג'. (2000). דקאמרון (ג. שילוני מתרגם). ירושלים: כרמל.

בירן, ח' (1997). ניתוח יחסי מנחה-קבוצה ומהלך התפתחות הקבוצה לפי מודלים תיאורטיים של יחסי אובייקט. בתוך נ' רוזנוסר ונתן, ל' (עורכים), הנחיית קבוצות: מקראה (עמ' 201-218). ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.

בר-און, ת. וקסן, ל. (2012). תפקידה של המתודולוגיה האיכותנית במחקר המבוסס על אמנות. בתוך א. הוס, ל. קסן וע. שגב (עורכות), ליצור מחקר, לחקור יצירה : שימושים בדימויים במחקר חברתי בישראל (עם' 139-158). באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

גולדברג, א', אדמון, ב', פישמן, ר' וכהן ק' (עורכים) (2005). האנציקלופדיה של הפשר הסימבולים בחלומות. הוד השרון: אסטרולוג.

גירושים. (2014, מרץ 25). ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית. אוחזר 27 מרץ, 2014 מתוך

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&oldid=15273788

דהאן, י., בנימין, ש., גיגי, מ., ליר, ש., שמואלוף, מ. ושם טוב, נ. (2012). מהקמפוס לנמל: סיקור שביתות ושובתים בתקשורת הישראלית. סוציולוגיה ישראלית, יד(1), 29-56.

דיאמונד, ג' וארבל, א' (2009). אימוץ : מסע להורות חדשה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

יוסיפון, מ. (2001). חקר מקרה. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 257-305). תל אביב: דביר.

מנדל, ק' (2012). הקולנוע של הלמר לרסקי: תעמולה ואמנות. תקריב: כתב עת לקולנוע דוקומנטרי, 4. אוחזר ב- 30 באוגוסט, 2012 מתוך

http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=71:4-5&catid=14:-4&Itemid=24

מקנילי, ג' (2010). טיפול קבוצתי אנליטי באמצעות אמנות. קרית ביאליק: אח.

פולג, א' (2011). רכיבה על אופני טנדם לעיוורים – ככלי בטיפול בתנועה : בדיקת האפשרות כי רכיבה על אופני טנדם לעיוורים מהווה כלי טרפויטי בתהליך הטיפול בתנועה (חיבור לשם קבלת תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה). אוניברסיטת לסלי, נתניה.

קאזנס, ל' ס' (1992). בודהיזם. בתוך ג' ר' הינלס (עורך), לקסיקון לדתות בנות זמננו(עמ' 193-239). כתר: ירושלים.

שלסקי, ש. ואלפרט, ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות והבנייתה כטקסט. תל אביב: מכון מופ"ת.

Arnold, R. (2012). An art-based assessment of a young, psychotic male. In A. Gilroy, R. Tipple & C. Brown (Eds.),Assessment in art therapy (pp. 106-110). London: Routledge Taylor & Francis Group.

Cook, A. & Dolin, E. (Eds.) (1983). An anthology of Greek tragedy. Dallas, Texas: Spring.

Gurel, B. D. (1977). Ethical problems in psychology. In B. B. Wolman (Ed.), International encyclopedia of psychiatry, psychology, psychoanalysis, & neurology (Vol. 4, pp. 377-380). New York: Aesculapius.

Divorce. (2014, March 13). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved 27 March, 2014 fromhttp://en.wikipedia.org/wiki/Divorce

Todd, I. S. (February, 2009). Outside/In: abjection, space, and landscape in Brokeback Mountain. Scope: An Online Journal of Film & TV Studies, 13. Retrieved 30 August, 2012 from: http://www.scope.nottingham.ac.uk/article.php?issue=13&id=1098

Karren, K. J., Hafen, B. Q., Smith, N. L., & Frandsen, K. J. (2001). Mind/body health: the effects of attitudes, emotions, and relationships (2nd Ed.). San Francisco: Benjamin Cummings.

McNeilly, G. (2005). Group analytic art therapy. London: Jessica Kingsley.

Poleg, A. (2011). Tandem bicycle riding for the blind – as a movement therapy tool: evaluation of the notion that tandem bicycle riding for the blind is a therapeutic tool within the movement therapy process (Unpublished thesis). Lesley University, Netanya.

Shechtman, Z. & Mor, M. (2010). Groups for children and adolescents with trauma-related symptoms: outcomes and processes. International Journal of Group Psychotherapy, 60(2), 221-244.

Steinhardt, L. (2006). The eight frame colored squiggle technique. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association , 23(3), 112-118.

[1] American Psychological Association

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.