Art in Action: Expressive Arts Therapy and Social Change

השדה של הבעה קשור הדוקות לעבודה של שינוי תרפיסטי. כפי שהוא יעיל לפרט או לקבוצה קטנה, תרפיה בהבעה באמנויות יש לה את היכולת להשפיע באופן טיפולי משמעותי. הספר הזה מתאר את העקרונות והפרקטיקה של אמנויות תרפויטיות בשימוש מוצלח להשראה לפעולה חברתית שיניב שינוי חברתי לאורך הגלובוס. בספר מוצגת העוצמה הטרנספורמטיבית של טיפול באמנויות באזורים שמצויים בקונפליקט, באי-יציבות פוליטית, עוני או באסון טבע. נבחנים כיצד ומדוע אמנויות הבעה פועלות, וכיצד הן צריכות להיות בשימוש לשינוי תודעה חברתית ולשיפור תנאים חברתיים, הנחיית טיפול באמנויות נותנת השראה לפרויקטים חברתיים. מודגם שימוש בשירה כאמצעי התערבות בטראומה עם נפגעי מלחמת עירק, וכן סיוע להשתלבות של מהגרים יהודים אתיופיים בישראל. מוצגות השקפות על תפקיד האמנויות בהשראת שינוי קהילתי ברמה החברתית. זהו ספר חשוב לכל הסטודנטים ומטפלים בהבעה ויצירה וכן לפסיכותרפיסטים, יועצים ועובדים אחרים שעוסקים בשינוי חברתי.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.