Assessment in Art Therapy

ספר זה נותן תובנה ייחודית לפרקטיקות השונות הקימות בהערכה באמצעות תרפיה באמנות ומספק סקירה של גישות שונות. החלק הראשון בספר חושף את הדיסקורסיבי והיחסי בהערכת מבוגרים וילדים באמצעות תרפיה באמנות בסביבה ורקע שונה. החלק השני מציג סדרה של תצלומים ודוחות שמתארים את פעולת התרפיה באמנות בתרגול פרטי, בסביבה מוגנת ובמרכזים לבריאות הנפש. החלק השלישי מכיל פרקים שמתארים את ההתפתחות והשימוש של ענפי אמנות שונים ומחקרים מסוגים שונים העוסקים בהערכה באמצעות תרפיה באמנות.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.