Assessment in drama therapy

ספר זה הוא מסמך עדכני הנוגע להערכה בשדה התרפיה בדרמה. המתודות של הערכה בתחום הטיפול בדרמה צריכים להיות מעוגנים בדיסציפלינת הליבה של הפילוסופיה, ועל כן הטיפול בדרמה לא יתפתח במלואו כשדה עצמאי אלא כאשר יוכל לייצר אמת מידה ומתודות בטיפול בדרמה. בין הנושאים בהם עוסק הספר: תולדות הערכה בשדה הטיפול בדרמה; קונספטים ופרקטיקות של הערכה בתרפיה בדרמה; מקומה של האמנות בהערכת תרפיה בדרמה; הערכה דרך תיאורית התפקיד; מודל של שישה מפתחות; שימוש של גנוגרם ספקטוגרם והיפוך תפקידים ועוד.

המידע שמכיל הספר משקף את ההתקדמות של כלי ההערכה הקודמים ומציג אחרים שהתפתחו לאחרונה. הספר משמש כבסיס למחקר מתקדם ועשוי להצמיח יוזמות חדשות בתחום ההערכה בידי הדור הבא של מטפלים בדרמה

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.