דלג לתוכן

M.A טיפול בדרמה – תקצירי קורסים

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם

הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס מתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, מציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ומקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ"ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם, ובמשותף ובמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ"ז 2)

מבוא לטיפול בפסיכודרמה א' + ב' (*)

בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בפסיכודרמה ולאסכולות המובילות בתחום. הקורס מבוסס על שילוב בין עשייה חוויתית ועיבודה לבין תהליכים אישיים. ברובד המעשי, משתתפים הסטודנטים הן כנושאי הפעולה (פרוטגוניסטים) והן בתפקידי "אגו מסייעים"  וברובד הניתוחי-קוגניטיבי מומשג התהליך ומעגן את ההתנסות הפסיכודרמטית. (טפ-5260/5261, נ"ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס מציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ופורס בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ"ז 2)

אבחון והערכה בטיפול בפסיכודרמה

הקורס משלב לימודים עיוניים וחוויתיים ומבוסס על שלוש תיאוריות: ספונטניות, תפקידים וסוציומטריה, כדי לפתח ראייה אבחנתית פסיכודרמטית. נלמדות ומודגמות אפשרויות שונות של עבודת הכפיל בעבודה הטיפולית וכן שימושי האטום החברתי והתרבותי ככלי אבחוני של הפרט בקבוצה וכחלק מהתהליך הפסיכודרמטי. (טפ-6060, נ"ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה"ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות (לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ"ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקבוצה משמשת כמודל עצמי להבנה, חקירה וחווייה של תהליכים קבוצתיים ופסיכודרמטיים ובאמצעותה מודגם הקשר בין תהליכים אלה. הקורס מקנה ידע תיאורטי, כלים ומיומנויות להנחיית קבוצה באמצעות פסיכודרמה ומשלב למידה עיונית וחקירה מתוך ההתנסות. הקורס מאפשר בדיקת יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס, ביון ומקנזי ועל פי התנסויות סוציומטריות וסוציודרמטיות המניעות את התהליך הקבוצתי. (טפ-6260, נ"ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בפסיכודרמה א' + ב' (*)

הקורס משלב עבודה התנסותית עם לימודים תיאורטיים. מושם דגש על הבנה וניתוח של התהליך הפסיכודרמטי על מרכיביו השונים ונבדקות אפשרויות ודרכי עבודה. בחלקו הראשון של הקורס לומדים ומתרגלים את המושגים והמרכיבים הפסיכודרמטיים "המופרדים" ובחלקו השני נעשית אינטגרציה של החלקים השונים והסטודנטים מתנסים בהנחייה מודרכת ובניתוח ועיבוד התהליך הפסיכודרמטי המלא.(טפ-7060/7061, נ"ז 4+4)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות:  לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כ-7000, נ"ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות

בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research . ‏‏(‏‏‏‏כל-7100, נ"ז 2).

מבוא להתנסות קלינית בפסיכודרמה א' + ב'

הקורס הינו לימודי-התנסותי ומאפשר לסטודנטים השתתפות ומעורבות מדורגת בתהליך הפסיכודרמטי במתכונת פרטנית וקבוצתית. הקורס מתקיים במסגרות קליניות ומיועד לתרגול ולחיזוק המיומנויות הפסיכודרמטיות של הסטודנטים לצד העמקה תיאורטית המבססת את התהליך הטיפולי. הלמידה מתפתחת משלב של צפייה בעבודת המנחה, היכרות עם מאפייני האוכלוסיה והבנת הצרכים הטיפוליים עד הנחייה עצמאית מודרכת שהיא הבסיס לעבודת השדה בשנה ב'. (טפ-6560/6561, ש"ס 3+3)

סמינר הדרכה בטיפול בפסיכודרמה בליווי עבודת גמר א' + ב'

הקורס מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית והוא ממוקד באינטגרציה בין התיאוריה הפסיכודרמטית והקלינית ועבודה עם אוכלוסיות שונות, תוך הבנה דינאמית של התהליך הטיפולי. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והדרכה בפסיכודרמה. נושאי הקורס מתפתחים במקביל לעבודה הטיפולית אותה מבצעים הסטודנטים בעבודת השדה.

במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו ובכתיבת עבודת גמר, הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום (תיאוריה, מחקר מבוסס אמנויות ומיומנויות כתיבה) ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-160/7161, ש"ס 3+3)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש"ס 3)

 

קורסי סטודיו מתקדמים לבחירה

סטודיו בדרמה ותיאטרון מתקדמים 1: כוחו של הרגע

הקורס מציג טכניקות אשר משכללות את היכולות להיות במצב של הקשבה נקייה ואמפטית ולפעול מתוך הרגע. עבודה על פיתוח יכולת ההקשבה דרך החושים, לקראת מפגש בעל משמעות עם עצמך, עם הקבוצה ועם החלל. בסדנא ניתן ביטוי למעיין הקיים בתוכנו באופן ספונטני, ניילד ונשחק את רפרטואר הדמויות והקולות שבתוכנו, נחווה עבודה מתוך הקשבה לגוף, ניתן ביטוי לחוויות ה"כאן ועכשיו" דרך שימוש בדימויים פנימיים וחיצוניים ונתנסה בתרגילי תיאטרון שמבוססים על טכניקות אילתור. (הב-7260, נ"ז 3)

סטודיו בדרמה ותיאטרון מתקדמים 2: תיאטרון פלייבק – מאלתור לסיפור

תיאטרון פלייבק הוא תופעה בין תחומית, הממוקמת בין ההופעתי, הטיפולי והקהילתי. משלושת תחומים אלו הוא שואב השראה ולערכיהם הוא נענה. הקורס יבחן את ההשפעות של שלושת התחומים והאינטראקציות ביניהם על וריאציות שונות של תיאטרון פלייבק. בנוסף, יעסוק הקורס בתיאטרון פלייבק כשיטת מחקר של סיפורי חיים אישיים, קבוצתיים וקהילתיים. (הב-6260, נ"ז 3)

 

  • הקורסים המסומנים בכוכבית (*), נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש"ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול בפסיכודרמה. חלקו השני של כל שיעור (2 ש"ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.
  • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.