M.A טיפול בתנועה ומחול – מבנה התואר

תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39.

שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54.

 מבנה התוכנית

תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של 54 ש"ס, על פי החלוקה הבאה:

קורסים הנלמדים בתוך ההתמחויות נ"ז ש"ס
מבוא לטיפול בתנועה ומחול א' 4 4
מבוא לטיפול בתנועה ומחול ב' 4 4
אבחון והערכה בטיפול בתנועה 2 2
תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א' 4 4
תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול ב' 4 4
מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א' 3
מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול ב' 3
סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול א' 3
סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול ב' 3
קורס סטודיו מתקדם: תנועה ומופעי הגוף 3 3
קורס סטודיו מתקדם: תנועה, התחפשות ומשחקי זהויות 3 3
סה"כ 24 36

 

קורסים משותפים המיועדים לסטודנטים מכל ההתמחויות האמנותיות נ"ז ש"ס
אמנות והתפתחות האדם 2 2
פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי 2 2
סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי 2 2
אבחון והערכה פסיכולוגיים 2 2
מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות 3 3
שיטות מחקר 2 2
מחקר מבוסס אמנויות 2 2
סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות 3
סה"כ 15 18

 

סה"כ תכנית הלימודים 39 54

 

  • קורסים ללא ציון נקודות זכות הינם קורסים ללא שקלול
  • המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
  • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.