M.A טיפול בתנועה ומחול – תקצירי קורסים

תקצירי קורסים

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם

הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום פהסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ"ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף והמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ"ז 2)

מבוא לטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בתנועה ומחול ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. בחלקו הראשון של השיעור, נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות. חלקו השני של השיעור מתמקד בהתוודעות הסטודנטים לטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה תנועתית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש בתנועה ומחול כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני, בסביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ"ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ויפרוש בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ"ז 2)

אבחון והערכה פסיכולוגיים בטיפול בתנועה ומחול

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם הדרכים היחודיות של תנועה ומחול לאבחון והערכה, אשר מאתרות את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. בקורס יושמו דגשים על שיטות באבחון והערכה באמצעות תנועה ומחול של לאבאן, קסטנברג ויונה שחר לוי. (טפ-6010, נ"ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה"ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות בנוגע לחוסים (כמו לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ"ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקורס מקנה ידע, תיאוריה, כלים ומיומנויות בעבודה הקבוצתית תוך שילוב תנועה ומחול והתפיסה התנועתית בתהליך הקבוצתי ובעבודת המנחה. הקורס משלב תיאוריות החושפות כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב תנועה ומחול בתהליך הקבוצתי. (טפ-6210, נ"ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות התנועה והמחול. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה והמחול כגון: צ'ייס, תנועה אותנטית, ביו אנרגיה ו- body process ומאפשר את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7010/7011, נ"ז 4+4)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ"ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות

בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ"ז 2)

מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א' + ב'

קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית בתנועה ומחול המאפשרת לסטודנט המתמחה להפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש בתנועה ומחול. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות תנועה ומחול. (טפ-6510/6511, ש"ס 3+3)

סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול בליווי עבודת גמר א' + ב' 

קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והתנסות בתנועה ומחול. הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו, ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7110/7111, ש"ס 3+3)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש"ס 3)

קורסי סטודיו מתקדמים לבחירה

סטודיו בתנועה מתקדמים 1: תנועה ומופעי הגוף

קורס הסטודיו מכוון ללימוד דרך התנסות אישית של האופנים בהם תנועה מחוללת גוף על מגוון גילויו וגילומיו. בהתאם, הוא בנוי כמהלך מדורג שמטרתו לחשוף יסודות של הבנייה והצפנה של הגוף דרך תנועה ואת האופנים בהם דרכי הבנייה אלה משוקעים בגוף כשכבות של משמעות. נקודת המוצא היא פנומנולוגית וחותרת לפיתוח מודעות לתנועה כיסוד מכונן של הגוף החי (lived body), המתגלם בעבודת החושים כפעולות קשב, חקר ולימוד תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה. ממופעי הגוף התנועתי-חושי של ההתנסות החיה במסגרת "הסדר הפנומנולוגי" נעבור אל מופעי הגוף במסגרת "הסדר האנושי" תחילה דרך גילויים של "הגוף החברתי" ולימוד עקרונות התנועה כתקשורת חברתית ולבסוף דרך בדיקת התנועה ההבעתית של "הגוף התרבותי" ומטעניו הסימבוליים. (הב-7010, נ"ז 3)

סטודיו בתנועה מתקדמים 2: תנועה, התחפשות ומשחקי זהויות

קורס זה נועד לבחון את הקשר בין תנועה לבין אופני עיצוב והבניה של דמויות (דמויותינו שלנו ודמויות שבדמיוננו) דרך התנסות בהתחפשויות ובמשחקי זהויות. שאלות בנוגע לאופנים בהם תנוחה, תנועה ומחווה מבנות מאפייני אישיות ודימויי אופי וזהות עומדות במרכז הקורס ונבחנות בשני אופנים עיקריים: האחד, דרך ניתוח מאפייני התנועה של דמויות וטיפוסי דמויות כפי שהן מיוצגות באמנויות ובמדיה; השני, דרך תרגילים יישומיים והתנסות אישית בעיצוב תנועת הגוף במגוון אופנים ומצבים לשם יצירת דימויים של אופי, תדמית ועיצוב דמויות שונות. הקורס מתבסס על תהליכי חקר וניתוח שכוללים: קריאת טקסטים- ספרות, שירה ודרמה וניתוח דימויים מילוליים של תנועת דמויות- צפייה בסרטים, צילומי הצגות ומחול וניתוח תנועת השחקנים/רקדנים כייצוג לזהות הדמות. תרגילים אישיים ובין-אישיים: תנוחה, תנועה ומחווה, כייצוג לדמויות במצבים שונים ומשתנים. (הב-7110, נ"ז 3)

 

  • הקורסים המסומנים בכוכבית (*) נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש"ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול באמנות חזותית. חלקו השני של כל שיעור (2 ש"ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.
  • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.