MA טיפול באמנות חזותית – תקצירי קורסים

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם

הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ"ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף ובמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ"ז 2)

מבוא לטיפול באמנות חזותית א' + ב' (*)

בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול באמנות חזותית ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. במהלך הקורס נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות בטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה אמנותית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש באמנות חזותית כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני בתוך סביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ"ז 4+4)

 אבחון והערכה פסיכולוגיים

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ואת תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ"ז 2)

 אבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית

הקורס מאפשר הכרות עם גישות לאבחון והערכה בטכניקות של טיפול באמנות. גישות אלה מקנות כלים להתבוננות, הכרה ותובנה טובה יותר של המטופל ושל עמדת המטפל מולו. הקורס כולל התנסויות בחומרים וטכניקות שונות ומתמקד בשיטת אבחון על פי ציור משותף ועל פי מבחן ציור השלכתי HTP. (טפ-6000, נ"ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה"ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות (לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ"ז 2)

 מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקורס מקנה ידע, כלים ומיומנויות להנחיה קבוצתית תוך שילוב אמנות חזותית בתהליך ההנחיה. הקורס משלב תיאוריה החושפת בפני הסטודנטים כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב אמנות בתהליך הקבוצתי. (טפ-6200, נ"ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול באמנות חזותית א' + ב' (*)

הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית האמנותית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות האמנות החזותית. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות האמנות ומאפשר את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7000/7001, נ"ז 4+4)

 שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ"ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות

בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ"ז 2)

 מבוא להתנסות קלינית באמנות חזותית א' + ב'

קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית באמנות חזותית המאפשרת לסטודנט המתמחה להיפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש באמנות חזותית. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות אמנות חזותית.  (טפ-6500/6501, ש"ס 3+3)

 סמינר הדרכה בטיפול באמנות חזותית בליווי עבודת גמר א' + ב'

קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והדרכה באמנות חזותית הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח,ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הסמסטר השני יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום אמנויות ומיומנויות ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7100/7101, ש"ס 3+3)

 סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש"ס 3)

 קורסי סטודיו מתקדמים לבחירה

 סטודיו באמנות חזותית מתקדמים 1: כחומר ביד היוצר – חקירה ויצירה

קורס תמטי מעשי מתקדם, המדגיש תהליכי יצירה אמנותיים ומושתת על מחקר של חומר, צורה ושפה ויזואלית, בנייה של מתודה רעיונית, פענוח תהליכי הפשטה ופיתוח חשיבה קונספטואלית. (הב-7100, נ"ז 3)

סטודיו באמנות חזותית מתקדמים 2: הדימוי הארכיטיפי – התנסות ומחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד של התיאוריה היונגיאנית, כשהדגש הוא על הרלבנטיות של גישה זו לאמנות חזותית ולטיפול באמנות. לשם כך מוצגים דימויים ארכיטיפיים המאפיינים את השלבים העיקריים בתפיסת יונג את מסע הגיבור המיתולוגי, המבטא תהליכי אינדיבידואציה. (הב-7200, נ"ז 2)

 

– הקורסים המסומנים בכוכבית (*) נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש"ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול באמנות חזותית. חלקו השני של כל שיעור (2 ש"ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.

– פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.