MA טיפול בפסיכודרמה – מערכת שעות

מתכונת הלימודים

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים.
  2. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015.
  3. מתכונת הלימודים:
    • שנה א: יום ב, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
    • שנה ב: יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
  4. בשנה ב' יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
  5. שנת ג' למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
  6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 4 ימי הכשרה מעשית בשבוע).

 

הערות:

– ייתכנו שינויים בהרכב ובתוכנית הלימודים בכפוף לאישור החקיקה בתחום.

– מעודכן לשנת הלימודים 2015-2016

– המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.