MA טיפול בפסיכודרמה – הצוות

סגל ההוראה

ד"ר דה-מדינא דן – ראש החוג
פרופ' ליבליך עמיה
ד"ר אזולאי ברכה
ד"ר דפנה יעקב
ד"ר הס אסתר
ד"ר מלניק דניה
ד"ר ספרן חנה
ד"ר שדך אפרת
גב' בנאי קורן נורית
מר בר אורי
גב' גת רותי
מר חוגרי עופר
גב' כספי עינת
גב' מס גולדמן אורית
גב' נהרין ורד
מר קובלסקי רונן
גב' שמיר ליאורה
גב' לבנת מירי
גב' ליבר דפנה