Emotion-Focused Therapy

ספר זה מציג גישה חדשה לסיוע למטופלים. הספר מציע  תהליך חלופי לטיפול הפסיכותרפיסטי שמטרתו שליטה או התעלמות מרגשות. המטופלים יכולים ללמוד מתגובותיהם הגופניות ומגיבים רגשית. מבטאים רגשות באופנים שהולמים את ההקשר, זו מיומנות גבוהה ביותר. בעושר של  חכמה קלינית, דרך הנחייה מעשית, והמחשת מקרה, הספר הזה מספק מודל של טיפול בתמיכה אמפירית, על מנת להשיג חכמה רגשית.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.