Fearless girls, wise women, and beloved sisters : heroines in folktales from around the world

בספר כמאה סיפורי עם ואגדות עם ממקורות שונים בעולם, בנוגע לגיבורות חזקות, חכמות ואמיצות. זהו ספר מקור חשוב לספרות עם ולאגדות עם וראשון מסוגו שמאפיין מגוון של גיבורות רב-תרבותיות. לאחר שנחשפה לשליטה הפרוטגוניסטית הגברית בספריה של ביתה, קתלין רגן (Ragan)  החלה באיסוף של סיפורים אודות הגיבורות הנשכחות.