M.A טיפול בתנועה ומחול – הסדר מימון ומלגות

הסדר מימון ומלגות – תואר שני בטיפול בתנועה ומחול

 מלוא הפרטים אודות שכר הלימוד של תואר שני בטיפול בתנועה ומחול מצויים בתקנון שכ"ל. לחצו כאן למעבר לעמוד התקנון

 הסדר מימון ומלגות

הסדר מימון ומלגות הניתנים ע"י המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לסטודנטים של המכללה הלומדים תואר שני בטיפול בתנועה ומחול ועומדים בדרישות המפורטות

הסדר מימון

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות בשיתוף קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעה לסטודנטים תכנית חדשנית למימון שכר הלימוד. התכנית מבטיחה לנרשמים ליווי אישי ומקצועי במסלול ישיר ונוח להסדר שכר הלימוד. תכנית זו מאפשרת לנרשמים לקבל מימון בגובה של עשרות אלפי שקלים, החל משנת הלימודים הראשונה, ולשלם את שכר הלימודי בהחזרים חודשיים קטנים במיוחד, ללא ריבית, ללא הצמדה וללא ערבים. (הריבית ממומנת ע"י המכללה).

במסגרת תואר שני M.A בטיפול באמנויות, תכנית המימון מאפשרת לקבל מימון בגובה של עד 30,000 ₪ בשנה הראשונה ללימודים ללא ריבית, ללא הצמדה וללא ערבים, ובהחזר חודשי של 750 ₪ בלבד למשך 40 חודשים.

במסגרת תואר שני M.A למטפלים מנוסים, תכנית המימון מאפשרת לקבל מימון בגובה של עד 10,000 ₪ ללא ריבית, ללא הצמדה וללא ערבים, ובהחזר חודשי של 250 ₪ בלבד למשך 40 חודשים.

מועמדים אשר יתקבלו ללימודים וישלמו את מקדמת שכר הלימוד, יוכלו ליהנות מהסדר מימון ללא עמידה בקריטריונים נוספים. מכסת הסדר המימון ללא קריטריונים מוגבלת והמכללה רשאית להפסיק את ההטבה הייחודית בכל עת.

הלוואה מסובסדת מוגבלת לפעם אחת במהלך התואר.
לטופס בקשה לחץ כאן

 מלגות

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות מעניקה מידי שנה מלגות לסיוע בתשלום שכר הלימוד לסטודנטים* הזקוקים לסיוע כלכלי, והעומדים בקריטריונים שנקבעו לכך. ועדת המלגות בוחנת את כל הבקשות, על מנת לבחור את הסטודנטים הזכאים לקבלת מלגה מבין המועמדים.

להלן מספר תנאי סף להגשת בקשה למלגה:

  1. לימודים בתכנית מלאה בלבד.
  2. לימודים במכללה בלבד.
  3. עמידה בדרישות אקדמיות.
  4. שולם תשלום מקדמה לשנת הלימודים תשע"ז.

בין המועמדים שיגישו בקשותיהם במועד והעונים לקריטריונים לעיל, יחולקו המלגות בהתאם למצבם הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו, והכל בהשוואה לכלל מבקשי המלגות באותה השנה.

סטודנט המעוניין להגיש בקשה ימלא את טופס הבקשה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים. על הבקשות בשלמותן (כולל כל המסמכים הנלווים) להיות מוגשות למזכירות המכללה עד 1.12.16 כולל. תשובות תינתנה עד 31.12.2016.

להורדת טופס בקשה למלגה, לחצו כאן

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.